sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Big Cock

sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmazMerhaba size 1 ay önce ba??mdan geçen ya?arken çok zevk ald???m bir olay? anlatmak istiyorum.ben 32 ya??nda 185 boy 90 kg bak?ml? ve atletik vucuda sahip kendi i?i olan bekar ya?ayan biriyim.Havalar iyice ?s?nmaya ba?lad??? için sahil kenar?ndaki k.kumladaki yazl???mda kalmaya ba?lam??t?m. (Ben bursada ya??yorum) olay?n gerçekle?ti?i gün ayn? siteden beraber gidip geldi?im arkada??m kenan ? almaya i?yerine gitmi?tim.kenan?n i?yerine gitti?imde kenan yoktu ama e?i hande ordayd?.handeyle selamla?t?ktan sonra hande kenan ?n geç gelece?ini kendisininde bursa da i?leri oldu?u için geldi?ini ama k.kumlaya gitmenin zor oldu?u bildi?i için buraya geldi?ini kendisinin benimle gelmesinde sak?nca olup olmad???n? sordu.bence sorun yok sen nezaman istersen ozaman gideriz dedim . Bende haz?rlan ozaman ç?kal?m dedi?imde ben haz?r?m hadi gidelim dedi.hande önümden ç?kt?.merdivenlerden inerken hande nin kalçalar?na gözüm tak?ld?.muhte?em görünüyordu..önümde k?r?tarak merdivenlerden indik caddeye ç?kt?k handeye sen 5 dakika bekle ben arabay? otoparktan al?p geliyorum dedim.bir?ey demeden ba??yla onaylad?.Ben geldi?imde hande ne kadar hovarda var bursada dedi.hay?rd?r ne olduki dedim.sen gelinceye kadar herkes korna çald?. Bende normaldir günde kaç kez bu kadar güzel bayan görüyorlarki dedim.hande gülümsedi ben okadar güzelmiyimki bak?yorlar dedi tabiki güzelsin güzel olmasan bu kadar insan neden sana talip olsun ki dedim.Hande keyifli bir ?ekilde talip olsalar ne olurki hiç birini tan?m?yorumki dedi.o an akl?mda ?imsekler çakt?.sen kendine talip ar?yorsan benide s?raya yaz dedim oda olmaz öyle ?ey sen benim e?imin arkada??s?n dedi..benim biraz can?m s?k?ld? zaten trafikte çok yava? ilerliyordu.ama handeyi kafalamay? kafama koymu?tum.. Hande benim çekirgede küçük bir i?im var oraya gidelim hallettikten sonra döneriz dedim.oda ok zaten kenan da geç gelecek sorun olmaz dedi…çekirgede tekel bayi olan arka??ma u?rad?m asl?nda i?im yoktu.sadece handeye içki içermek istedi?im için bu yalan? uydurmu?tum. 3\’er tane bira ald?m. arabaya döndüm hande hani i?in vard? içki alm??s?n dedi bende arkada??m ikram etti yazl?kta balkonda içersin diye yalan?m? devam ettirdim.handeye dedimki bu biralar? bursa manzaras?na kar?? içmek istermisin biz gidinceye kadar biralar ?s?nacak ziyan olacak dedim..hande ba?ta olmaz kenan ararsa ne derim dedi.Sen içme ozaman bende yolda giderken içerim dedim biray? açt?m bursa escort biradan büyükçe bir yudum ald?m hande hadi da? yoluna ç?k özendim içelim biralar? dedi (handenin alkole kar?? zay?f oldu?unu biliyordum özellikle bu yolu tercih ettim) ba?arm??t?m içkiyi seviyordu ama çabuk kafay? buluyordu.Da? yolunda uygun bir yer bulduktan sonra araban?n içinde içmeye ba?lad?k hande ilk biray? bitirdikten sonra çak?r keyif oldu.2nci biradan sonra da nakavt koltukta bana do?ru kayk?ld?.ba??m dönüyor bira çarpt? beni dedi.bende ozaman arka koltu?a geçelim biraz uzan kendine gelirsin dedim.arka koltukta ba??n? kuca??ma koydu yüzü araban?n tavan?na bak?yor gözleri kapal?yd?..çok geçmeden handeye kur yapmaya ba?lad?m.saçlar?n? ok?uyordum.handeye çok güzelsin kenan çok ?ansl? gibilerden sözler ediyordum.hande gözlerini açarak gerçekten güzelmiyim beni be?eniyormusun dedi handeye güzel dememek mümkün de?il zaten 26 ya??nda 175 boy.iri gögüsler dolgun kalçalarla muhte?em bir güzelli?i vard?.i?i dahada ileriye götürerek parma??m? dudaklar?nda gezdirmeye ba?lad?m hande çok direnmedi.dudaklar?n? aralayarak dilinin ucuyla parma??m? yalamaya ba?lad? bende yava?ça parma??m? a?z?ndan içeri itiyordum.parma??m?n hepsini yalamaya ba?lam??t? hande parma??m? yalad?kça benimk**e dimdik olmu?tu. Hande gözlerini açt? gerçe?ini yalamak istiyorum hadi ç?kar dedi çabucak pantolunum beraber donumuda dizlerime kadar s?y?rd?m.hande do?ruldu?unda benim 22 lik kar??s?nda dimdik duruyordu.hande bu ne böyle kenan bunu görse kendi sikini keser atar dedi (kenan?n ki 13 cm mi?) h?zla yalamaya ba?lad? hande yalad?kça ben zevkten ç?ld?r?yordum yara??m?n tamam?n? a?z?na al?yor diliyle boydan boya yara??m?n gövdesini yal?yordu.ben gelmek üzereydim geliyorum dedi?imde yara??m?n tamam?n? ald?..hayk?rarak a?z?na bo?ald?m..bütün döllerimi yutmu?tu..yara??m? serbest b?rakt???nda p?r?l p?r?l hala sertti.hande seninle i?im daha bitmedi ?imdi s?ra sende hadi bakal?m dedi. Koltu?a s?rt üstü uzand?m hande boy elbisesini beline toplad? içinde kulot yoktu am?n? a?z?ma dayad? hadi erke?im yala dedi?inde handenin am? s?r?ls?klamd?.dilimle am?n?n derinliklerine giriyor handeyi ç?ld?rt?yordum hadi içime gir yeter art?k dedi.koltukta do?rulduk hande bacaklar?n? açarak am?n? sikime do?ru hedefledi yara??m yava? yava? handenin am?n?n derinliklerinde yol almaya ba?lad???nda am? darl??? can?m? yak?yordu hande am?na yara??m girdikçe ac?yor yava? demesine ra?men yara??m?n tamam?n? bursa escort bayan alm??t?. hande üzerimde oturup kalkt?kça zevk ç??l?klar? at?yordu yakla??k 10 dak içinde gidip geldim hande bu esnada 2 kere bo?alm??t?.bende gelmek üzereydim geliyorum dedi?imde hande üzerimden kalk?ncaya kadar handenin içine ç?lg?nlar gibi bo?ald?m.. hande de olan oldu diyerek yara??m? b?rakmad? döllerimin hepsini am?n?n içine hapsetti öylece 1-2 dakika kald?k saat iyice geç olmu?tu.yola ç?kmak üzere toparland?k.hande ön koltu?a oturdu?unda dudaklar?ma yap???p uzun uzun öptü çok güzeldi.sende böyle bir yarak oldu?unu bilseydim daha önce siktirirdim sana bundan böyle benim erke?im sensin dedi bende keyiflenmi?tim. Arabay? çal??t?r?rken hande nin tlf çald? arayan kenand?.hande tlf kapatt? gece 2-3 gibi gelece?ini merak etmesin diye arad???n? söyledi.iyi bir haberdi yolumuz uzundu.?ehir merkezinde ç?kt?ktan sonra hande elini yara??m?n üzerine elini koydu yalamak istiyorum hadi ç?kar dedi benim için sorun yoktu benim silah?örü serbest b?rakt?m hava karanl?k ve yol ?ehirler aras? yol oldu?u için problem olmazd?..hande yara??m? vantuz gibi emiyor çok uzun sürmeden dimdik olmu?tu.hande yalad?kça ben iyice zevke geliyordum.bacaklar?m kas?lmaya ba?lam??t? k?sa zamanda 3ncü kez bo?almak üzereydim.gözlerim kaymaya ba?lad?..araban?n kontrolunu kaybetmek üzereydim.yava?ça en sa? seride geçtim durmamla handenin a?z?na bo?ald?m yine döllerimin hiçbirini kaç?rmadan yalay?p yuttu.gülümseyerek bakt?.dudaklar?ma öpücük kondurdu toparland?m tam yola koyulduk handenin tlf çald? kenan ar?yordu i?inin erken bitti?i 15 dak sonra yola ç?kaca??n? söyledi..bizi tela? ald? daha bi dünya yol vard? aceleyle gaza bast?m kumlaya girdik hemen evlerimize girdik.ucuz atlatm??t?k. Yakla??k 15 dak.sonra kenan?n geldi?ini duydum.dairelerimiz kar??l?kl?yd?.saat 1.30 civar? yatmak üzereydim.tlf numa msj geldi mesajda kenan çok yorgunmu? yat?p uyumu? kap?y? aç?k b?rak gelece?im haz?rlan diye bende ok diye cevap verdim.dairenin kap?s?n? aç?k b?rak?p salonun ???klar?n? söndürüp ç?r?lç?plak bir ?ekilde handeyi beklemeye ba?lad?m..beklerkende bo? durmad?m yara??m? haz?r hale getirdim yara??m? vazelinledim.kar?? dairenin kap?s?n?n aç?ld???n? duydum.kap?n?n arkas?na sakland?m hande içeri girer girmez kap?y? kapatt?m handenin a?z?n? elimle kapatt?m ba??rmas?n diye handenin arkas?na geçip gö?üslerini s?kmaya ba?lad?m hande kalçalar?n? bana do?ru yaslad? sol elimle gö?üslerini escort bursa sa? elimle am?n? ok?amaya ba?lad?m hande ayakta k?vran?yordu..geceli?ini omuzlar?ndan a?a??ya kayd?rd?m hande ç?r?lç?plakt?.ikimizde hiç konu?muyorduk..handeyi arkadan ba??n? bast?rd?m hande ne yapaca??m? anlam??t?.belini k?rmadan ellerini kap?ya dayayarak kalçalar?n? d??ar? ç?kard?.göt deli?ine tükürerek zaten vazelinle haz?r haldeki yara??m?n kafas?n? dayad?m.yava?ça itmeye ba?lad?m.yara??m handenin götünü yararak ilerliyordu hande ba??rmamak için kendini s?k?yordu s?kt?kça can? daha çok ac?yordu..götünün yanaklar?na birkaç kez vurdum hande gev?edi ve ben yara??m?n tamaman? içine soktum göt deli?i çok dard? al??mas? için içinde biraz bekledim.yava? yava? içinde gelip gitmeye ba?lad?m hande zevk almaya ba?lam?? sik beni erke?im am?m? siktin götümüde sik diyordu bende k?rmad?m yakla??k 10 dak.siktim bo?almam gecikmi?ti.hande kendi am?n? ok?uyor ald??? zevki artt?r?yordu.hande ?imdide am?m? sik dedi handenin götünden ç?kt?m.handeyi salonda yere hal?n?n üzerine yat?rd?m.hande bacaklar?n? açm?? içeri girmemi bekliyordu.yara??m? am?n?n dudaklar?nda gezdiriyordum hande yalvarmaya ba?lam??t?.hadi erke?im sik beni hadi içime gir yara?a doyur diye yalvar?yordu. Yara??m? bir anda handenin am?na kökledim ah diye bir ç??l?k att?.içinde gelip gitmeye ba?ald?m hande yara??m? yedikçe s?rt?m? t?rmal?yorbeni kendine do?ru çekiyordu..bende bo?almak üzereydim.kendimi geri çekmek istedi?imde hande bacaklar?n? belime kollar?n?da vucuduma dolad? içime bo?al olan oldu art?k devam et dedi?inde iliklerimde kalan son döllerimi hepsini handenin am?n?n içine bo?altt?m.ben yorgun ve bitmi? bir halde handenin üzerine y???ld?m.. Hande ben gitmeliyim art?k bizimki uyan?rsa kötü olur dedi.saat 2,30 olmu?tu handeyi eve gönderdikten sonra yat?p uyudum..sabah kalkt???mda saat 10 olmu?tu kendime geldi?imde i?e gidecek halim yoktu.i?yerini arad?m ben gelmeyece?im siz bensiz idare edin yar?n görü?ürüz diyerek tlf kapat?p.kenan? arad?m kenan sabah erken ç?kt???n? zile bast???n? ben uyanmay?nca tek ba??na bursaya geldi?ini söyledi… Saat 11 gibi kap? çald? açt???mda hande kar??mda duruyordu.elini yara??ma at?p bugün için haz?rm?s?n erke?im dedi?inde eyvah beni kurutacaks?n galiba dedi?imde ben ahz?rl?kl?y?m sen rahat ol ?imdi s?k? bir kahvalt? haz?rlayaca??m ve sana öyle bir gün ya?ataca??mki ömrünce unutamayacaks?n dedi?inde kar??mda keyiften dörtkö?eydi…Art?k maceram?n kalan k?sm?n? di?er yaz?mda anlataca??m…ya?ad?klar?m? merak edenler mail atabilirler ama sadece bayanlar…handeyle ya?ad?klar?m?z? ya?amak isteyen evli dul bekar turbanl? bayanlar maillerinizi bekliyorum…görü?mek üzere

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın